Magyarország története a Kádár-korszakban (1956-1988)

(BA ea., dr. Bencsik Péter adjunktus)

2014/15 tavaszi félév, csütörtök 8:15-9:45, Wittman terem

 

A félév szóbeli kollokviummal zárul, melyen az alább felsorolt források felismerése és a lenti tizenkét tétel egyikének ismertetése lesz a feladat. Az alább tételenként megadott ajánlott irodalom tudatosan túlzott mennyiségű, lényegében egyéni munkával egy félév alatt feldolgozhatatlan. A felkészülés legjobb módja ezért a rendszeres jelenlét és jegyzetelés az előadásokon. Emiatt az előadásokon való részvétel igen ajánlott (bár a TVSZ szerint természetesen nem kötelező). A jó előadás-jegyzet kiváltja a kötelező irodalmat (azon tételek esetében, amelyeket sikerül teljes egészében előadnom a félév során). Az előadásokon powerpoint-diákat fogok vetíteni, amelyek felkerülnek majd erre a honlapra. Ezek vázlatként jól hasznosíthatók, de az előadásokon való részvételt és a jegyzetelést nem teszik feleslegessé. Mivel kötelező irodalom lényegében nincs, így kiemelten nagy hangsúly esik arra, hogy a lényegesen rövidebb terjedelmű (kb. 320 oldalnyi) forrást viszont valóban el kell olvasni. A vizsgán három forrásrészletet kell majd húzni (egy forrásból több részlet is előfordulhat). Azok, akik egyetlen forrást sem ismernek fel, legfeljebb közepes érdemjegyet kaphatnak, míg a jeleshez legalább két helyes felismerésre van szükség.

 

Kötelező források:

 

 

Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1956. Budapest, 1957., 77–78.

26/1956. NET hat. az Alkotmány módosításáról. Budapest, 1956. nov. 12.

Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1957. Budapest, 1958., 3–4., 141–142., 171–172., 190–196.

Az 1957. évi II. tv. az Alkotmány módosításáról. Budapest, 1957. máj. 11. (kihirdetik: máj. 23.)

Az 1957. évi 4. törvényerejű rendelet a gyorsított büntetőeljárásról – 1957. jan. 15.

Az 1957. évi 25. törvényerejű rendelet a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsáról – 1957. ápr. 6.

Az 1957. évi 34. törvényerejű rendelet a népbírósági tanácsokról – 1957. jún. 15.

Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1961. Budapest, 1962. 34–40.

Az 1961. évi  V. tv. a Büntető törvénykönyvről. Budapest, 1961. dec. 15. (csak az általános rész I–III. fejezete!)

Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1973. Budapest, 1974., 144–145.

Az 1973. évi III. tv. a miniszterek és államtitkárok felelősségéről. Budapest, 1973. okt. 12.

Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1984. Budapest, 1985., 34.

Az 1984. I. tv. az alkotmányjogi tanácsról. Budapest, 1984. ápr. 13.

Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1987. Budapest, 1988., 120–124.

Az 1987. XI. tv. a jogalkotásról.  Budapest, 1987. dec. 29. (csak a törvény I–II. fejezete)

Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB Levéltárából (szerk. Vjacseszlav Szereda – Alekszandr Sztikalin) Móra, Bp., 1993., 303–310.

78. Moszkvai tárgyalások 1957. márciusában. Moszkva, 1957. márc. 21.

1956. Az ENSZ Különbizottság jelentése. Hunnia, Bp., 1989., 221–227. Újraközli: Király BélaLee W. Cong­don (szerk.): A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük (1956–1999). Atlanti, Bp., 2001. 501–505.

XV. fejezet. (Tanulságok és következtetések) – elfogadta az ENSZ közgyűlése, New York, 1957. szept. 14.

A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. II. kötet (1957. január 25 1957. április 2.) Intera Rt., Bp., 1993., 346–351.

Jegyzőkönyv az MSZMP Intéző Bizottsága 1957. április 2-i üléséről.  1. napirendi pont (Szóbeli beszámoló a párt- és kormánydelegáció moszkvai útjának tapasztalatairól.) (Csak Kádár János beszámolója!)

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956–1962. (szerk. Vass Henrik – Ságvári Ágnes). Kossuth, Bp., a különböző kiadások oldalszámai eltérnek!

1964, első kiadás: 27–31.; 63–68.; 98–102.; 310–316.; 328–329., 343–349.; 368–369., 374–381.; 500–509.

1973, második kiadás: 33–37.; 73–78.; 105–109.; 334–340.; 358–359., 373–378.; 397–398., 403–409.; 522–530.

1979, harmadik kiadás: 37–41.; 82–88.; 118–123.; 385–392.; 411–413., 429–436.; 457–458., 464–472.; 605–615.

Az MSZMP IKB határozata az időszerű kérdésekről – 1957. febr. 26. (csak a dokumentum I–II. fejezete!)

Az MSZMP országos értekezletének határozata – 1957. jún. 27–29. (csak a dokumentum II. fejezete!)

Az MSZMP agrárpolitikájának tézisei – 1957. júl. (csak a dokumentum [bevezetés utáni] I. fejezete!)

A felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről – 1959. febr. (csak a dokumentum IV. fejezete!)

A burzsoá nacionalizmusról és a szocialista hazafiságról – 1959. aug.–szept. (csak a bevezetés és III. fejezet!)

Az MSZMP VII. kongresszusának határozata a szocializmusért folyó harc történelmi tapasztalatairól és a további feladatokról – 1959. nov. 30–dec. 5. (csak a dokumentum bevezetése és II. fejezete!)

Az MSZMP KB határozata a magyar népgazdaság fejlesztésének második ötéves tervéről – 1961. szept. 12.

Az MSZMP KB határozata az SZKP XXII. kongresszusának jelentőségéről – 1961. nov. 17. (csak az I. és II. fejezet!)

Izsák Lajos–Nagy József: Magyar történelmi dokumentumok 1944–2000. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004., 268–278, 292–293, 295–297, 344–350, 369–373, 420–423, 450–452, 467–470.

Zsukov jelentése a magyarországi helyzetről. Budapest, 1956. nov. 4.

Zsukov jelentése a magyarországi helyzetről. Budapest, 1956. nov. 9.

Az MSZMP IKB ülésének jegyzőkönyve. Budapest, 1956. nov. 11.

Szerov jelentése a KGB magyarországi tevékenységéről. Budapest, 1956. nov. 13.

Nagy Imre és társai elrablása. Budapest, 1956. nov. 22.

17/1956. Korm. hat. a forradalmi bizottságok és más szervek megszüntetéséről. Budapest, 1956. dec. 8.

Az 1956. évi 30. tvr. a gyűlések és felvonulások ideiglenes engedélyhez kötéséről. Budapest, 1956. dec. 12.

Az 1956. évi 31. tvr. a közbiztonsági őrizet bevezetéséről. Budapest, 1956. dec. 13.

Az MSZMP PB határozata a termelőszövetkezeti politika néhány kérdéséről. Budapest, 1966. okt. 4.

Az MSZMP PB határozata a magánszektor tevékenységének szabályozásával kapcsolatos gazdaságpolitikai kérdésekről. Budapest, 1968. febr. 6.

Az MSZMP KB közleménye a csehszlovákiai helyzettel kapcsolatban. Budapest, 1968. aug. 7.

Közlemény a Varsói Szerződés alakulatainak csehszlovákiai bevonulásáról. Budapest, 1968. aug. 21.

Az MSZMP KB értékelése a 15 éves lakásépítési program teljesítéséről. Budapest, 1977. máj. 13.

Hazatért a Szent Korona. Budapest, 1978. jan. 6.

Az Elnöki Tanács határozata a Nemzetközi Valutaalaphoz való csatlakozásról. Budapest, 1982. máj. 4.

Az Elnöki Tanács határozata a Világbankhoz való csatlakozásról. Budapest, 1982. jún. 30.

Csoóri Sándor: Eltemetetlen gondok a Dunatájon. Monor, 1985. jún. 14–15.

 

Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914–1999. (szerk. Romsics Ignác). Osiris, Bp., 2000. II. kötet, 143–164, 168–171, 174–178, 182–189, 195–223, 227–246, 255–289, 296–306, 315–328, 343–346, 349–353, 373–374, 378–382, 387–408, 416–426.

A Kádár kormány programja és felhívása a magyar néphez. Szolnok, 1956. nov. 4.

Kormányrendelet a munkástanácsokról.  1956. nov. 16.

Malenkov, Szuszlov és Arisztov jelentése az SZKP-nak.  1956. nov. 22.

A kormány felhívása a parasztsághoz az agrárpolitikai hibák kijavításáról.  1956. nov. 27.

Az MSZMP IKB határozata az ellenforradalom okairól és a párt feladatairól.  1956. dec. 5.

Az 1956. évi 28. törvényerejű rendelet a rögtönbíráskodásról.  1956. dec. 11.

Az MSZMP IIB határozata a munkásőrség felállításáról.  1957. febr. 12.

Az MSZMP IKB határozata az ifjúságról és a KISZ megalakításáról.  1957. márc. 11.

Kormányrendelet a vallásoktatásról.  1957. márc. 24.

Magyar–szovjet egyezmény a szovjet csapatok magyarországi tartózkodásáról.  1957. máj. 27.

Az MSZMP PB határozata a Hazafias Népfrontról.  1957. nov. 2.

Az 1957. évi 62. törvényerejű rendelet a rögtönbíráskodás megszüntetéséről.  1957. nov. 3.

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye a Nagy Imre per ítéleteiről.  1958. jún. 16.

Az MSZMP állásfoglalása a népi írókról.  1958. jún.

Az MSZMP PB határozata a vallásos világnézet elleni harcról.  1958. júl. 22.

Az MSZMP művelődéspolitikai irányelvei.  1958. aug. 25. (a kötetben hibásan: júl. 25.)

Kormányhatározat a tsz-mozgalom fejlesztéséről.  1959. febr. 1.

Az MSZMP Titkárság határozata a munkás- és parasztfiatalok továbbtanulása támogatásáról. 1959. febr. 27.

Az 1959. évi 12. törvényerejű rendelet a részleges közkegyelemről.  1959. ápr. 3.

A KGST alapokmánya. Szófia, 1959. dec. 14.

Kormányhatározat a 15 éves lakásfejlesztési tervről.  1960. jan. 10.

Kádár beszéde az ENSZ közgyűlésén. New York, 1960. okt. 3.

Az MSZMP KB közleménye a kollektivizálás befejezéséről.  1961. febr. 17.

Az MSZMP KB határozata az 1956 előtti munkásmozgalmi személyek elleni törvénysértő perek lezárásáról.  1962. aug. 14–16. (a kötetben hibásan: jún. 14–16.)

Az MSZMP VIII. kongresszusának határozata a megtett útról és az új feladatokról. 1962. nov. 20-24.

Az 1963. évi 4. törvényerejű rendelet a közkegyelemről. 1963. márc. 22.

Az MSZMP PB határozata a felsőoktatási felvételi rendszerről. Budapest, 1963. ápr. 2.

Az MSZMP KB határozata a gazdasági mechanizmus reformjáról. Budapest, 1966. máj. 25–27.

Az MSZMP KB határozata az új választójogi törvény alapelveiről. Budapest, 1966. okt. 13.

Kormányrendelet a gyermekgondozási segélyről (gyes). Budapest, 1967. jan. 29.

A Magyar Népköztársaság módosított alkotmánya (1972. évi I. tv.) Budapest, 1972. ápr. 26.

Az MSZMP KB határozata a X. kongresszus óta eltelt időszak eredményeiről és hiányosságairól. Budapest, 1972. nov. 14–15.

Az MSZMP PB határozata a párttagság létszámáról és szociális összetételéről. Bp., 1972. dec. 2. (hibásan: nov.)

Kormányhatározat a népesedéspolitikáról. Budapest, 1973. okt. 18.

Kádár beszéde az EBEÉ záróülésén. Helsinki, 1975. júl. 31.

Magyarcsehszlovák szerződés a Bős-Nagymarosi vízlépcsőkről. Budapest, 1977. szept. 16.

Az MSZMP PB határozata a második gazdaságról. Budapest, 1980. febr. 19.

Kormányrendelet a gazdasági munkaközösségekről (gmk). Budapest, 1981. szept. 9. (hibásan: okt.)

Kis János: Lapunk elé. A Beszélő c. szamizdat első számának vezércikke. Budapest, 1981 okt.

Az 1983. évi III. tv. a választójogról. Budapest, 1983. dec. 27.

Donáth Ferenc megnyitó beszéde a monori ellenzéki tanácskozáson. Monor, 1985 jún. 14.

Ellenzéki vezetők levele az Elnöki Tanácshoz a bős-nagymarosi vízlépcsők megépítése ellen. Budapest, 1986. jan.

Kádár beszéde az MSZMP PB ülésén az ellenzékkel szembeni politikáról. Budapest, 1986. júl. 1.

A „Fordulat és reform” c. ellenzéki gazdasági program. Budapest, 1986. okt.

A „Társadalmi szerződés” c. ellenzéki politikai program. Budapest, 1987. jún. 10.

A lakiteleki nyilatkozat. Lakitelek, 1987. szept. 27.

Törvény a személyi jövedelemadóról. Budapest, 1987. szept. 29.

Az MSZMP országos értekezletének politikai állásfoglalása. Budapest, 1988. máj. 20–22.

  

 

Tematika és ajánlott irodalom:

 

1. Kádár előélete. Bevezetés a „kádárizmusba”.

Kádár-korszak. Rubicon 1998/1., 4–5, 30–34. [A 30–34. o. Rácz Á. kötetében nem szerepel]

Ki volt Kádár? Rubicon 2000/6., 4–50. [12–21., 32–38., 48–50. o. Rácz Á. könyvében nem szerepel!!]

Kádár-életút. Rubicon 2000/7–8., 4–41, 50–56, 69–98.

A Rubicon-számok helyett használható [kivéve a fent jelzett oldalakat]: Rácz Árpád: Ki volt Kádár? Rubicon– Aquila, Budapest, 2001., 9–69, 85–87, 133–140, 151–154, 173–195.

Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza. I. kötet. Szabad Tér–Kossuth, Budapest, 2001., 300–310, 316–348., ill.  II. kötet (uo. 2003.) 256–264.

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Budapest, 1999., 385–395.

Kopátsy Sándor: Kádár és kora. C.E.T. Belvárosi Kiadó, Budapest, é.n., 126–194.

Rainer M. János: Kádár János, a reformer? In: Mit kezdjünk vele? XX. Század Intézet, Budapest, 2007., 61–72.


2. Kádár János hatalomra jutása és a forradalom utóvédharcai

Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza. II. kötet. Szabad Tér–Kossuth, Budapest, 2003., 5–37.

Ripp Zoltán:  1956. Forradalom és szabadságharc Magyarországon. Korona, Budapest, 2002., 199–247.

Eörsi László: Mítoszok helyett – 1956. Noran, Budapest, 2003., 33–42, 45–47, 49–52, 55–57, 59–61, 63–64.

 

3. A megtorlás általános kérdései és jellemzői. Az erőszakszervek

Jobbágyi Gábor: Ez itt a vértanúk vére. (Az 1956 utáni megtorlási eljárások) Kairosz, Budapest, 1998., 9–31.

Ripp Z.: i.m. 248–260.

Kahler Frigyes: Joghalál Magyarországon 1945–1989. Zrínyi, Budapest, 1993, 23–54.

Zinner Tibor: A kádári megtorlás rendszere. Hamvas Intézet, Budapest, 2001., 105–146. (8. sorig), 197–212.

Kiszely  Gábor: Állambiztonság 1956–1990. Korona, Budapest, 2001., 9–38.

Rubicon 2002/6–7. szám, 36–44.

Kahler Frigyes–M.Kiss Sándor: „Mától kezdve lövünk”. Tíz év után a sortüzekről. Kairosz, Budapest, 2003. 143–170. vagy: Sortüzek 1956. A Tényfeltáró Bizottság jelentése I. (Szerk.: Kahler Frigyes). Antológia, Lakitelek, 1993., 7–34.

 

4. A fegyveres felkelők(nek nevezettek) perei – esettanulmányokkal

Jobbágyi G.: i.m. 35–68, 113–145, 151–189, 197–231.

Jobbágyi Gábor: A néma talp. Tóth Ilona, az orvosi kar mártírja. Püski, Budapest, 2002., 9–56.

Eörsi L.: i.m. 163–169, 201–245, 261–285, 345–360.

Szakolczai Attila: Szegény Jankó Piroska. In: Germuska Pál–Rainer M. János (szerk.): Évkönyv XV. Köze­lítések a kádárizmushoz. 1956-os Intézet, Budapest, 2008. 279–373. Lásd az interneten is: http://www.rev.hu/rev/htdocs/hu/kiadvanyok/56_os_Intezet_evkonyvek/2008_Evkonyv.pdf  

Szakolczai Attila: Szegény történelem. Beszélő 1999/6., 38–44.

Eörsi László: Dudás József és ’56. Beszélő 2004/1., 48–56. [utóbbi két cikket ld még: http://beszelo.c3.hu]

Bencsik Péter: A Mansfeld-ügy jogi háttere. In: Bencsik Péter (szerk.): „Mi, szegediek megtettük az első lépést…” Konferencia a MEFESZ megalakulásánal 50. évfordulóján. Universitas Szeged Kiadó, Szeged, 2008. 135–139.

 

5. A forradalom politikai és szellemi  vezetőinek elítélése

Huszár T.: i.m. II. k. 58–79.

Kiszely G.: i.m. 43–93.

Jobbágyi G.: Ez itt a vértanúk vére. i.m. 75–108.

Kahler Frigyes: A Brusznyai-per. Emberi sorsok a politikai megtorlás idején. Kairosz, h.n., 1998, 102–105, 283–287, 295–300, 310–314, 325–330, 353–358, 367–368, 389–396, 398–399.

Kalmár Melinda: Ennivaló és hozomány. A kora kádárizmus ideológiája. Magvető, Budapest, 1998., 206–243.

Standeisky Éva: Az írók és a hatalom, 1956–1963. 1956-os Intézet, Budapest, 1996., 201–211, 245–250, 269–274, 327–362.

 

6. A belpolitikai konszolidáció

Romsics I.:  i.m. 405–420. [nem fejezethatárok]

Pölöskei Ferenc – Gergely Jenő – Izsák Lajos: Magyarország története 1918–1990. Korona, Budapest, é.n. [1995] 242–253, vagy: u.ők: 20. századi magyar történelem 1900–1994. Korona, Bp., 1997. 341–353.

Huszár T.: i.m. II. k. 46–58, 80–112, 177–185, 196–210.

Huszár Tibor – Szabó János: Restauráció vagy kiigazítás. A kádári represszió intézményesülése 1956–1962. Zrínyi, Budapest, 1999. 43–62, 161–178.

Ripp Zoltán: Restauráció és reformpolitika. A Kádár-korszak első évei. Rubicon 1998/1., 6–11.

Szabó Miklós: A klasszikus kádárizmus. Rubicon 1998/1., 12–18.

Rainer M. János: „Helyezkedés” a csúcson. Kádár János néhány boldog éve, 1958–1962. Rubicon 2001/3., 36–42.

Sipos Levente: Irányító és ellenőrző szerepben. Az állampárt működési mechanizmusa. História 1996/9-10., 14–16.

 

7. A puha diktatúra belpolitikai élete (1963–85)

Romsics I.:  i.m. 421–423.

Pölöskei F. – Gergely J. – Izsák L.: i.m. [1995] 253–266, vagy [1997] 353–367.

Huszár T.: i.m. 233–236, 240–256, 264–267, 275–295.

Standeisky Éva: Egység és megosztottság a Magyar Szocialista Munkáspártban. Rubicon 1998/1., 30–34.

Péteri György: Pirruszi győzelem. In: Rainer M. János: „Hatvanas évek” Magyarországon. Tanulmányok. 1956-os Intézet, Budapest, 2004. 318–336.

 

8. Az állambiztonság működése – esettanulmányokkal

Kiszely G.: i.m. 159–189, 202–213, 241–250, 285–328.

Tabajdi Gábor–Ungváry Krisztián: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956–1990. Corvina–1956-os Intézet, Budapest, 2008., 19–30, 36–42, 144–155, 160–177.

Kahler Frigyes: Emberi jogok – diktatúra – politikai rendőrség. Rubicon 2002/6–7., 66–74.

Tischler János: Az Onódy-ügy, 1964. In: Rainer M. J.: i.m., 239–271.

Standeisky Éva: Mélyrétegi metszet. Jobboldali fiatalok a hatvanas években. In: Kőrösy Zsuzsanna–Standeisky Éva–Rainer M. János (szerk.): Évkönyv IX. – 2001. Magyarország a jelenkorban.  1956-os Intézet, Budapest, 2001. 87–110. Internet: http://www.rev.hu/portal/page/portal/rev/kiadvanyok/evkonyv01/standeisky

Rainer M. János: A hálózati ember – töredékek egy portréhoz. In: Standeisky Éva–Rainer M. János (szerk.): Évkönyv XII. – 2004. Magyarország a jelenkorban. 1956-os Intézet, Budapest, 2004., 53–75.

Huszár Tibor: Kádár. A hatalom évei, 1956–1989. Corvina, Budapest, 2006., 206–227.

 

9. A Kádár-rendszer válsága (1985–88). Az ellenzék szerveződése és működése

Romsics I.: i.m. 520–534.

Pölöskei F. – Gergely J. – Izsák L.: i.m. [1995] 272–279, vagy [1997] 373–381.

Huszár T.: i.m. 298–321.

Pintér M. Lajos: Ellenzékben. A „Nagy Népi Hurál”-tól a Magyar Demokrata Fórumig. Antológia, Lakitelek, 2007. 11–35, 46–73, 84–85, 130–163, 169–180, 183–199.

Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás. Rubicon-Könyvek, Budapest, 2003., 43–65, 71–79.

 

10. Kultúra, művelődés, ideológia. Társadalmi változások (1945–90)

Standeisky É.: i.m. 224–234, 363–400.

Kalmár M.: i.m. 79–115, 254–273.

Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a 20. sz. második felében. Osiris, Budapest, 2001. 128–133, 135–139, 158–168, 176–186, 195–207, 223–232, 259–269, 273–276. (Ajánlott még: 281–340.)

História 1995/9–10., 44–60. és 1996/9–10., 21–25, 32–38.

Romsics I.: i.m. 454–509.

 

11. A Kádár-korszak külpolitikája

Győri Szabó Róbert: A magyar külpolitika története 1848-tól napjainkig. Helikon, Budapest, 2011. 258–329.

Romsics I.: i.m. 510–520.

Huszár T.: i.m. II. k. 37–46, 185–193, 210–222, 236–240, 295–298.

Borhi László: A vasfüggöny mögött. Magyarország nagyhatalmi erőtérben 1945–1968. Ister, Bp., 2000., 193–219.

Békés Csaba: Magyarország, a szovjet blokk, a német kérdés és az európai biztonság 1967–1975. In: Tischler János (szerk.): Évkönyv XVI. Kádárizmus. Mélyfúrások. 1956-os Intézet, Budapest, 2009.

Békés Csaba: Európából Európába. Magyarország konfliktusok kereszttüzében, 1945–1990. Gondolat, Bp., 2004., 237–256.

 

12. A Kádár-korszak gazdasága

Romsics I.: i.m. 423–454.

Gunst Péter: Magyarország gazdaságtörténete 1914–1989. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996., 146–157, 161–177.

Honvári János: XX. századi magyar gazdaságtörténet. Aula, Budapest, 2006., 307–373, 389–426, 433–439, 459–482.

 

 

 

vissza a címoldalraallamszocializmus.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!